Телефон: 067 97 44 729
 

Графік роботи:

Понеділок - П’ятниця: 10.00 - 20.00

Субота - Неділя: Вихідний

 

Публічний договір про надання медичних послуг

 

Адреса:


м.Львів, вул. Стрийська 111 В
жк Леополь Таун

 

Ліцензія МОЗ України АД №064160

Публічний договір про надання медичних послуг


ФОП Кобильник Ю. І. (Далі – Клініка Аполінарія) та фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижче наведене:


1. Терміни, поняття та визначення


1.1.      В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:
1.1.1.     Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Клініки з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.
1.1.2.      Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Клініки Аполінарія для отримання медичних послуг.
1.1.3.    Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Клініці Аполінарія.


2. Предмет договору


2.1.     Клініка Аполінарія в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Пайс-листом медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
2.2.    Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
2.3.   Місце надання медичних послуг:
2.3.1.    Відділення Клініки Аполінарія за адресою: м. Львів, вул. Стрийська 111 в
2.4.      Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Клінікою Аполінарія.
2.5.      Клініка не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Клініці Аполінарія у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).


3.  Ціна договору та порядок здійснення оплати


3.1.   Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Клінікою Аполінарія та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.
3.2.   Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.
3.3.       Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в порядку та строки, визначені Клінікою одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
3.3.1.      Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Клініки Аполінарія.
3.3.2.      Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Клініки Аполінарія.
3.3.3.      Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Клініки Аполінарія.
3.3.4.      Шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором пацієнта за допомогою яких, є можливість оплатити вартість послуг у національній валюті України.


4.  Порядок надання та приймання-передачі послуг


4.1.    Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки Аполінарія, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
4.2.       До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Клінікою Аполінарія  за призначенням цього Лікуючого лікаря.
4.3.       Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Клінікою Аполінарія та Пацієнтом в усній формі.
4.4.     Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.
4.5.     Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клініки Аполінарія, у разі:
4.5.1.       Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
4.5.2.        Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Клінікою Аполінарія.
4.5.3.        Попередньо узгоджений час початку лікарського прийому може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною складністю патології і різною тривалістю прийому попередніх пацієнтів, який може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на прийом.
4.6.          Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Клінікою Аполінарія  та повідомляється Пацієнту.
4.7.    Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Акт приймання- передачі), який складається Клінікою Аполінарія в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
4.8.   Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
4.9.    У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнята Пацієнтом.
4.10.      За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання- передачі, Клініка Аполінарія протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
4.11.     Якщо Пацієнту надано Клінікою Аполінарія декілька медичних послуг, Клініка Аполінарія має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.
4.12.     Пацієнт підтверджує, що Клінікою Аполінарія йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.


5.  Якість послуг


5.1.   Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
5.2.     Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
6.  Права та обов’язки Сторін


6.1.   Права Пацієнта:


6.1.1.    Отримати медичні послуги належної якості.
6.1.2.     Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Клініці Аполінарія.
6.1.3.      Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.
6.1.4.    Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
6.1.5.    Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
6.2.   Обов’язки Пацієнта:
6.2.1.    Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Клініки Аполінарія, в тому числі Плану лікування.
6.2.2.    Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Клініці Аполінарія для надання медичних послуг.
6.2.3.    Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.2.4.     Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.
6.2.5.     До початку надання медичних послуг повідомити Клініці весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
6.2.6.     У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Клініку Аполінарія.
6.2.7.         Повідомляти Клініку Аполінарія про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
6.2.8.         Пацієнт, який знаходиться в Клініці Аполінарія, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу та відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.
6.2.9.         Пацієнт повинен підтримувати чистоту у приміщенні Клініки Аполінарія, при несприятливих погодних умовах або за вимогою персоналу – одягнути одноразові бахіли, що надаються пацієнтам безкоштовно. З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов, використання бахіл в стоматологічному кабінеті є обов’язковим.
6.2.10.      Пацієнтам, які з’явилися на прийом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, лікар має право відмовити у наданні послуг. За винятком можуть бути пацієнти відділів психіатрії та наркології.
6.2.11.      Заборонено займатись тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв в приміщеннях Клініки Аполінарія та на прилеглих територіях.
6.2.12.      Заборонено займатися будь-яким видом торгівлі або обміну.
6.2.13.      Заборонено мати при собі холодну та вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.
6.2.14.     Заборонено приводити або приносити до Клініки Аполінарія тварин, птахів.
6.3.    Права Клініки:
6.3.1.    Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Клініка Аполінарія має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
6.3.2.      Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
6.3.3.    В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.
6.3.4.     Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.
6.4.   Обов’язки Клініки Аполінарія:
6.4.1.     Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.4.2.    Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
6.4.3.      Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.


7.  Відповідальність Сторін


7.1.   В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Клініка Аполінарія зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від вартості неякісно наданих медичних послуг.
7.2.     В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’ явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Пацієнт сплачує Клініці Аполінарія штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.
7.3.   Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
–   невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Клініки Аполінарія, Плану лікування, тощо;
–   неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
–     використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки Аполінарія;
–   не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору;
–   отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
–  розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
7.4.       Клініка звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Клініки (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Клінікою Аполінарія).


8. Обставини непереборної сили


8.1.     Клініка Аполінарія звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Клініки, тощо).
8.2.       Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
8.3.    Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.


9. Порядок вирішення спорів


9.1.       У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2.      У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.


10.   Строк дії Договору та інші умови


10.1.    Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Клінікою Аполінарія  медичних послуг, зазначених в Прайс-листі медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ ємною частиною).
10.2.     Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Клініки  Аполінарія приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
10.3.    Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Клінікою Аполінарія, зокрема підписаний Пацієнтом.
10.4.   Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
10.5.     Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.
10.6.    Клініка  Аполінарія не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у неї можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
10.7.    Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Клініці Аполінарія Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
10.8.         Зміни до цього Договору вносяться Клінікою Аполінарія в односторонньому порядку та оприлюднюються:
10.8.1.   На офіційному веб-сайті Клініки Аполінарія  https://
10.8.2.      На паперових носіях у відділеннях Клініки, вказаних в підпункті 2.3.1. цього Договору.
10.9.   В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Клініки Аполінарія та на паперових носіях у відділеннях Клініки Аполінарія, пріоритет має примірник на паперових носіях.
10.10.      Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.
10.11.      Акцептуючи цей Договір, Пацієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Клініки  відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


ll.   Додатки


11.1.   Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки:
Додаток №1 « Прайс-лист послуг»
Додаток №2 «Акт приймання-передачі наданих медичних послуг». Оформлюється системі Cliniccards 
Додаток №3 «ПРО ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ОКРЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ (РОБОТИ)»


12. Реквізити Закладу охорони здоров’я


Клініка АПОЛІНАРІЯ
Стоматологія , ЛОР
ФОП Кобильник Ю.І.
Ліцензія МОЗ України АД №064160
м.Львів, вул. Стрийська 111 В ЖК Леополь Таун
тел.:067 97 44 729


Додаток № 3 до публічного договору про надання медичних послуг


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ОКРЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ (РОБОТИ)


1. Загальні положення


Це Положення визначає строки, порядок виконання гарантійних зобов’язань на стоматологічні послуги виконані лікарями ФОП Кобильник Ю.І.(надалі – Клініка Аполінарія) у відповідності до Законів України “Про захист прав споживачів”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.


1.1.            Гарантійний термін – це період, протягом якого у випадку виявлення недоліків у виконаній роботі, пацієнт у праві за своїм вибором зажадати:
– безоплатного усунення недоліків виконаної роботи;
– відповідного зменшення ціни за виконану роботу;
– повторного виконання частини роботи чи роботи в цілому з матеріалу такої ж якості.
1.2.  Недолік – це невідповідність наданої стоматологічної послуги обов’язковим вимогам медичних стандартів.
1.3. Гарантійний термін обчислюється з моменту передачі результату роботи пацієнту, тобто з моменту надання послуги.
1.4. Істотний недолік – це недолік, що унеможливлює чи робить неприпустимим використання результату роботи відповідно до його цільового призначення або який не може бути усунутий, або усунення якого потребує значних витрат або зусиль (наприклад: повний перелом протезу чи випадіння пломби).
1.5. Стоматологічна продукція використовується найвищої якості, всі матеріали дозволені для застосування на території України. Лікування проводиться спеціалістами відповідної спеціалізації по технологіям,  затвердженим Міністерством охорони здоров`я України з дотриманням правил санітарно- епідеміологічного режиму.


2. Гарантійні зобов`язання на протезування (ортопедичні роботи)


2.1. До постійних незнімних ортопедичних робіт відносяться:
– Металокерамічні та цільнолиті коронки, в т.ч. комбінації цих коронок – мостовидні конструкції;
– Металопластмасові коронки
– Безметалові коронки;
2.2. До постійних знімних ортопедичних робіт відносяться:
– повні та частково знімні протези;
– бюгельні протези (з камерною фіксацією або з замковим кріпленням);
2.3. Гарантія на постійні незнімні та знімні ортопедичні роботи починає діяти з моменту запису про виконані роботи в картці пацієнта, де визначений об`єм робіт та термін гарантії.
2.4. Скорочена гарантія
Скорочений термін гарантії на ортопедичні роботи може бути встановлений у випадку, коли існуючі методики протезування не дозволяють дати повного терміну дії гарантії при:
– Наявності рухливості зубів;
– Наявності захворювань ясен: пародонтит, пародонтоз;
– Наявності інших обставин, що унеможливлюють надання повної гарантії, на розсуд лікаря.
2.5. Обов`язковою умовою надання гарантії є:
2.5.1. Проведення курсу професійної гігієни (чистки) в Клініці з періодичністю, що встановлена лікарем, але не рідше 1 разу на півроку.
2.5.2. Чітке виконання рекомендацій лікаря щодо користування конкретною ортопедичною конструкцією (використання спеціальних паст та зубних щіток, очищувальних таблеток, тощо), регулярно та неухильно дотримуватись правил особистої гігієни ротової порожнини;
2.5.3. Проходження контрольних (профілактичних) оглядів в Клініці з періодичністю, що встановлена лікарем, але не рідше одного разу на 6 місяців. Прострочення контрольного огляду зі сторони пацієнта більш як на 2 місяці призводить до припинення гарантійних зобов`язань.
2.5.4. Відвідування лікаря для коригування протезів в строки, встановлені лікарем.
2.5.4. 1. Забороняється самостійне проведення корекції знімних протезів та їх лагодження.
2.5.5. До моменту запису в картці про повну здачу ортопедичної роботи пацієнт має право вимагати перероблення/корекції роботи з наступних причин:
– виконана робота не відповідає естетичним вимогам (невірний колір, розмір чи форма зуба);
– виконана робота не відповідає тій, що вказана в погодженому плані лікування (протезування).
2.5.6. Фактори, що впливають на надання гарантій користування протезами:
– порушення гігієни порожнини роту,
– невиконання пацієнтом вимог, передбачених даним Положенням.


3. Гарантійні зобов`язання на терапевтичне лікування


3.1. До терапевтичного лікування відноситься:
– лікування захворювань карієсу, пульпіту і періодонтиту (два останніх пов`язані з лікуванням кореневих каналів);
– косметична стоматологія (відновлення або зміна початкової форми і кольору зуба без протезування, заміна/корекція пломб);
– підготовка (лікування) зубів під протезування.
3.2. Ознакою закінчення лікування є:
3.2.1.       при лікуванні карієсу – встановлена постійна пломба;
3.2.2.       при лікуванні ускладнень карієсу (пульпіт та періодонтит) – встановлене постійне пломбування кореневих каналів і постійна пломба.
3.3. Надання скороченої та комбінованої гарантій, відмова від надання гарантії:
3.3.1. Обов`язковою умовою надання гарантії є проведення курсу професійної гігієни (чистки) в Клініці з періодичністю, що встановлена лікарем, але не рідше 1 разу на рік.
3.3.2. На лікування зуба, що має прямі показання для подальшого протезування (покриття ортопедичною коронкою) лікарем може бути надана скорочена гарантія;
3.3.3. Лікарем може бути відмовлено в наданні гарантії в випадках:
– повторного лікування кореневих каналів (ендодонтичному лікуванні) виявлено неповну прохідність кореневих каналів;
– видалення невидимих обломків інструмента, закриття перфорації стінки кореневого каналу в іншому лікувальному закладі;
– заміни тимчасового лікувального пломбування кореневих каналів чи тимчасової пломби на постійну в іншому лікувальному закладі (якщо це не було погоджено з лікарем і не зафіксовано в медичній картці).
3.3.4. При наявності обмежуючих умов для надання повної гарантії, можливе надання комбінованої гарантії: окремо на лікування кореневих каналів, окремо на встановлену пломбу.
3.3.5. Гарантія на роботи та послуги терапевтичної стоматології починається з моменту завершення лікування, встановлення постійної пломби.
3.3.6. Пропуск строку візиту, встановленого лікарем для заміни тимчасової пломби на постійну може призвести до необхідності повторного лікування кореневих каналів. Лікування в такому разі здійснюється за рахунок пацієнта. Гарантійний термін розповсюджується тільки на час з моменту встановлення тимчасової пломби до запланованого візиту до лікаря на зміну її на постійну.
3.3.7. Для вчасного виявлення ускладнень виконаного терапевтичного лікування необхідно проходити контрольний (профілактичний) огляд в Клініці з періодичністю, що встановлена лікарем, але не рідше одного разу на 6 місяців.  Прострочення контрольного огляду зі сторони пацієнта більше ніж на 2 місяці призводить до припинення гарантії.


4. Терміни та умови збереження гарантійних зобов’язань на окремі стоматологічні послуги


4.1. Терміни гарантійних зобов’язань на виконання всіх видів стоматологічних послуг зазначені в Прайс-листі послуг, затвердженому Клінікою в установленому порядку.
4.2. Гарантійний термін на кожну окрему стоматологічну послугу встановлює лікар відповідно до тяжкості захворювання в рамках гарантійного терміну, встановленого Клінікою відповідно до даного Положення.
4.3. Про гарантійний термін пацієнту повідомляється лікарем усно після закінчення процедури, про що вноситься відповідний запис до картки пацієнта.
4.4. Гарантійні зобов`язання не зберігаються у випадках:
– виявлення чи виникнення у пацієнта протягом гарантійного терміну захворювань внутрішніх органів, а також змін фізіологічного стану організму (в наслідок вагітності, довготривалого прийому лікарських засобів, шкідливих зовнішніх впливів), що прямо чи опосередковано призводять до змін в зубощелепній системі;
– механічних пошкоджень та пошкоджень травматичного характеру;
– припинення  лікування з ініціативи пацієнта.


5. Оцінка якості виконаних стоматологічних робіт та встановлення недоліків


5.1. Терапевтична стоматологія.
5.1.1. Клінічна оцінка стану пломби проводиться на підставі 4-х критеріїв:
– Анатомічна форма пломби (збереження первинної форми зуба), встановленої лікарем при пломбуванні;
– Крайове прилягання. При зондуванні: пломба щільно прилягає до твердих тканин зуба, зонд не затримується, видимої щілини немає;
– Зміна кольору по зовнішньому краю пломби (у нормі – відсутня);
– Рецидив карієсу по краю пломби (у нормі відсутній).
5.1.2. До категорії істотних недоліків відносяться:
– Випадіння пломби;
– Рухливість пломби;
– Відлам частини пломби.
5.1.3. Істотні недоліки а також зміна зазначених у п. 5.1.1. критеріїв відноситься до категорії недоліків, що безоплатно усуваються Клінікою протягом діючого гарантійного терміну, встановленого для даного виду пломб.
5.2. Ортопедична стоматологія
5.2.1. Недоліки, що безоплатно усуваються Клінікою протягом діючого гарантійного терміну:
– При виготовленні вкладок і вінірів: зміна анатомічної форми, крайового прилягання, зміна кольору, випадання, рухливість вкладки;
– Зміна кольору протезів;
– Відлам кламера;
– Порушення цілісності коронки мостоподібного протеза, у т.ч. відкол облицювання;
– Нещільне прилягання коронки до уступу -чи шийки зуба;
– Перелом протезів;
– Розцементування незнімних конструкцій протезів.


6. Прикінцеві положення


6.1. Внесення будь-яких змін або доповнень до даного документу здійснюються на підставі окремого документу, затвердженого Клінікою.
6.2. Кожному пацієнтові Клініки доводяться інформація про зміст цього Положення та надається можливість з ним ознайомитися.
6.3. Випадки, неврегульовані даним Положенням регулюються чинним законодавством України.


Додаток 1 « Прайс-лист послуг»

 • Консультація стоматолога стандарт 200 грн

 • Консультація стоматолога розширена з планом лікування та фотофіксацією 300 грн

 • Анестезія інфільтраційна 120 грн

 • Кофердам або оптергейт 90 грн

 • Професійна гігієна ротової порожнини 700-900 грн

 • Лікування карієсу 1 тип 900 грн

 • Лікування карієсу 2 тип 1200 грн

 • Лікування карієсу 3 тип 1500 грн

 • Лікування карієсу 4 тип 1900 грн

 • Лікування 1 каналу зуба 1600 грн

 • Видалення зуба просте 500 грн

 • Видалення зуба ускладнене 1000 грн

 •  Встановлення 1 безметалевої коронки від 6000 грн

 • Фіксація та активація (усі контрольні огляди на рік часу) металевої брекет системи на 1 щелепу  Класік - 16000 грн

 •  Фіксація та активація (усі контрольні огляди на рік часу) металевої брекет системи на 1 щелепу Міні 2 покоління - 18800 грн

 • Фіксація та активація (усі контрольні огляди на рік часу) металевої брекет системи на 1 щелепу  Сапфір 2 покоління - 21600 грн

 • Імплантація  по 3Д навігаційному шаблону - 18000 грн